Skip to main content

เว็บไซต์ www.allconsgroup.co.th

1. การจัดส่ง

• ทางบริษัทจัดส่งสินค้าฟรี ในเขต กทม.และปริมณฑล กรณีต่างจังหวัดมีค่าขนส่งโดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
• ระยะเวลาดำเนินการ 7-15 วัน หลังได้รับใบสั่งซื้อและมัดจำ สำหรับพื้นที่ ไม่เกิน 50 ตร.ม. หากพื้นที่เกินกว่านี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนสินค้าทุกกรณี

2.นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางบริษัทฯ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

3.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ในระหว่างที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคม ออนไลน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ช่องทาง โทรศัพท์ ร้านค้าของบริษัท และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) บริษัทอาจมีความจําเป็นต้องเก็บ รวบรวม หรือรับมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึง ตัวตนของท่าน ดังนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

3.1.1. ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

1. ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของลูกค้าทั่วไป ได้แก่ คํานําหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน,
หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลน ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น

2. ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ได้แก่ หมายเลข โทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่ ทางไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้า, ที่อยู่สําหรับ ระบุในใบเสร็จรับเงิน, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address), บัญชีผู้ ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไลน์ (LINE), บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นต้น)

3. ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ รายละเอียด ข้อมูลบัญชีสมาชิก, หมายเลขบัตรสมาชิก, คะแนนสะสม, ประเภทสมาชิก, วันที่สมัคร สมาชิก, ระยะเวลาการเป็นสมาชิก, ประวัติการแลกคะแนนสะสม, ข้อซักถาม ความคิดเห็น คําติชม ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ และข้อมูลการเป็นสมาชิกอื่นๆ

4. ข้อมูลการทําธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้แก่ รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า (เช่น สินค้าที่ซื้อ, ประเภท, ขนาด, จํานวน, ราคา เป็นต้น), รายละเอียดการใช้บริการ, ข้อมูลเกี่ยวกับการรับชําระเงินจากท่าน/คืน เงินไปยังท่าน, วันที่ชําระเงิน, เวลาชําระเงิน, ยอดชําระเงิน, หมายเลขการซื้อหรือคําสั่ง ซื้อ, วัน/เวลาในการรับหรือจัดส่งสินค้า, ข้อความตอบรับสินค้าจากท่าน, ข้อมูลการรับประกันสินค้า, คําร้องเรียนและข้อร้อง เรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
สินค้าและบริการจากท่าน

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อใช้สําหรับการสื่อสารและให้ข้อมูลที่จําเป็นของบริษัทเกี่ยวกับสินค้า รายการสินค้าอัพเดท รายการโปรโมชั่นหรือ แคมเปญที่บริษัทจัดขึ้นหรือที่จะจัดขึ้น และ สิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของท่าน ซึ่งการให้ข้อมูลจะท้าผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), ข้อความทาง โทรศัพท์ (SMS), หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้
4.2 เพื่อให้สิทธิพิเศษต่างๆ อันได้แก่ สิทธิประโยชน์ในวันเกิดและ/หรือเดือนเกิด สิทธิ
ประโยชน์จากแต้มคะแนนสะสมเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกรับของกํานัล เป็นต้น
4.3 เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และการเปิดตัวสินค้าของบริษัท
4.4 เพื่อจัดส่งเอกสาร เช่น แค็ตตาล็อก (catalogue) การ์ดอวยพรวันเกิด เป็นต้น
4.5 เพื่อจัดส่งสินค้า รับคืนสินค้าที่ท่านซื้อจากบริษัท
4.6 เพื่อจัดการ ดําาเนินการชําระเงินเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านกับบริษัทให้สําเร็จ
4.7 เพื่อนําไปใช้ประมวลผล วิเคราะห์ ในการปรับปรุงสินค้าและการให้บริการให้เหมาะสม และตรงต่อความต้องการของท่านให้มากที่สุด
4.8 เพื่อนําไปใช้ในการวิจัยตลาด การสํารวจความคิดเห็น การวิเคราะห์การตลาดภายใน การจัดทําข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์ รูปแบบและทางเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าการวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
4.9 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่จําเป็นในการดําเนินการ การบํารุงรักษา รวมถึงการจัดการธุรกิจของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท